ПАРКОМЕСТА - Обяви и схеми


36 свободни позиции за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, определени по реализиран проект по разрешение за строеж № 84/11.07.2016г. на Главен архитект на Район „Централен” – Община Пловдив, кв. 24, УПИ І-жил. строителство по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, бул. „Шести септември” – ул. „Чаталджа” – ул. „ ген. Данаил Николаев”.

1. Срок за подаване на заявления – до 19.05.2017г. до 17,00ч. в деловодството на район „Централен”, ул. „Хр. Г. Данов” № 39, ет.1, ст. № 3.

2. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Копие от документ за собственост или договор за наем за жилище, разположено в съответния УПИ;
- Копие от служебния талон на автомобила;
- Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично);
- Други документи, на които се позовава заявителят.

3. Разрешението за ползване на място – общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект се издава за срок до 3/три/ години на лица, които са собственици или наематели на жилища в съответния урегулиран поземлен имот, за който е реализирано благоустрояването, като за едно жилище се полага ползване на едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

4. При повече от един кандидат за едно място за местодомуване на леко МПС ще се проведе търг или конкурс.

5. План – схема на реализираното благоустрояване и обозначените места с конкретна номерация

l