Във връзка с изчерпване на финансовия ресурс за Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, администрацията на район "Централен", считано от 28.02.2017 г., временно преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ по програмата.

1. Указания за изпълнение на проекти заенергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

2. Приложения
 

l