Във връзка с изпълнението на програма "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради", Ви уведомяваме, че към настоящия момент не съществува изготвен списък със сгради на територията на район „Централен”, одобрени за първи етап по програмата.


1. Указания за изпълнение на проекти заенергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

2. Приложения
 

l