02/04/20

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“
Уважаеми родители,

За Ваше улеснение при заплащане на месечни такси на деца, посещаващи детските ясли в район „Централен“, Ви предоставяме банковата сметка, на която можете да преведете дължимите суми по банков път.

ИНВЕСТБАНК АД
Банкова сметка: BG98IORT73753102000300
BIC : IORTBGSF
За Район „Централен"–Здравеопазване.

В платежното нареждане е необходимо да посочите следната информация:

1.Име на детската ясла
2.Име на групата на детето
3.Трите имена на детето
4.За кой месец се отнася таксата

Като "Задължено лице" се изписва името на родителя.