Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
14/06/19
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124 АЛ.2 ОТ ЗУТСъс заповед № 19ОА-1326 / 10.06.2019г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ-зеленина от кв.61 по плана гр.Пловдив – „Старинна градска част”.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на чл.124 ал.4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и чрез пред Административен съд чрез Община Пловдив.

 
 
  
 
 
  
 
 
  
08/05/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)


„ТРАНСФЕР” ЕООД
гр. Девня, област Варна, общ. Девня
административна сграда на Агрополихим АД
ЕИК 148123736
СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Апартаментен хотел с офис и подземен паркинг в УПИ IX-222 „За обществено обслужване” с идентификатор по КККР 56784.522.3578, кв. 134 - нов (кв. 316 - стар), по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 10, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.
Лице за контакти от страна на Възложителя: Бранимира Иванова, гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 34, ет. 1, тел: 0877 510 875
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 08.05.2019 г.

 
 
  
08/05/19
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


От 07.05.2019г. в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставят консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.
Консултациите за по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват след представяне на документ за самоличност от заинтересованите лица, документи за трудов/осигурителен стаж, както и документ за осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето. Необходимо е също гражданите да заявят продължителността на положения стаж до 31.12.1996г. След тази дата се ползва информация от Регистъра на осигурените лица въз основа на подадените данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.
ТП на НОИ - Пловдив

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>