Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
14/03/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 ЕИК 115016602


СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС Борислав 7; РВМ, ПВМ, АС – к-с Каменица; РВМ, ПВМ, АС 68-ма Бригада; ПВМ, АС бул. „6-ти септември” 230А; ПВМ, АС Ефир 100; ПВМ, АС бул. „Марица” 21; ПВМ, АС ул. „Сливница” 4; ПВМ, АС – Тотал Спорт; ПВМ, АС ул. „Абоба” 7; ПВМ, АС ул. „Белград” № 27; ПВМ, АС, ул. „Брезовска” 18; Рехабилитация ул. „Ген. Радко Димитриев”; ПВМ, АС ДГ „Перуника” ул. „Марагидик”; ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Марагидик”, ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Лютиче”; ПВМ, АС Спортна зала Дунав бул. „Дунав”; Комплекс Панорама Парк Уест; Рехабилитация ул. „Правда”; ПВМ, АС ул. „Патриарх Евтимий” № 1; ПВМ, АС ул. „Май” 10А; Разпределителен топловодопровод по ул. „Рая”; ПВМ, АС „Хотел Реал”, ул. „Георги Войтех” № 2; ПВМ, АС ул. „Перущица” 13Б; ПВМ, АС „Рада Киркович”, ул. „Димитър Цончев” № 11; ПВМ, АС Тафпринт ул. „Н. Шилева” 16; Рехабилитация Окръжна болница; Рехабилитация микрорайон А13 в Ж.Р. Тракия; Разпределителен водопровод по ул. „Екзарх Йосиф”.
Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Татяна Гунчева, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 831 044, e-mail: tatiyana.guncheva@evn.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 14.03.2019 г.

 
 
  
06/03/19
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание на Заповед № 19 ОА 550/20.02.2019 г., т. 1.3. на Кмета на Община Пловдив се отстранява неправилното изписване на името на ул. „Кирил и Методий”, да се чете: Ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

 
 
  
28/02/19
У В Е Д О М Л Е Н И Е ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ


Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европеския съюз, (Дв. 106 от 21.12.2018г.), чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:
1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие” декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:
- 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица
- 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа. Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/29.12.2015г.
1.1. Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец, декларация за налично количество зърно в тях.
1.2. В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели на складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно / по образец от Наредба № 23/29.12.2015г. – Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/.
Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.
2. Предприятията за преработка на зърно (мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварни и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти) подават в края на всяко тримесечие
в съответната областна дирекция „Земеделие”, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

 
 
  
 
 
  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>